Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Dự thảo Luật Đất đai ( sửa dổi)

9:53, Thứ Năm, 2-2-2023

/documents/39955/0/D%E1%BB%B1+th%E1%BA%A3o+Lu%E1%BA%ADt+%C4%90%E1%BA%A5t+%C4%91ai+S%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i.doc/3d77a7ee-43f9-b3d3-23c9-968b364d1290?t=1675306412672

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn