Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Kế hoạch triển khai Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Phường 1 năm 2024

16:17, Thứ Hai, 11-3-2024

/documents/39955/0/KE_HOACH_CHUYEN_DOI_SO_PHUONG_1_NAM_2024_FINAL_%281%29+%281%29.pdf/00f446b1-2986-a830-37b1-ab3198c21556?t=1710148664941

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn