Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) Phường 1 năm 2024

14:6, Thứ Sáu, 29-3-2024

/documents/39955/0/KH+DUY+TR%C3%8C+C%C5%A8NG+C%E1%BB%90+PAPI+n%C4%83m+2024.pdf/29f4ce7f-ebe3-42a0-5c62-91231ce4cb52?t=1711695972520

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn