Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Công khai Dự thảo Báo cáo Đánh kết quả và đề nghị công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

15:17, Thứ Ba, 3-1-2023

/documents/39955/0/b%C3%A1o+c%C3%A1o+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%81+ngh%E1%BB%8B+c%C3%B4ng+nh%E1%BA%ADn+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%E1%BA%A1t+chu%E1%BA%A9n+ti%E1%BA%BFp+c%E1%BA%ADn+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt+%281%29.docx/f724ccc0-c590-f78f-e8a6-f5c979127f81?t=1672733771619

/documents/39955/0/b%E1%BA%A3ng+t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p.doc/b7318ab4-f159-c325-6a29-f263dd4a8311?t=1672733740294

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn