Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Kế hoạch xây dựng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường năm 2024

15:45, Thứ Hai, 11-3-2024

/documents/39955/0/KH_XD_PVM%2C_TPVM_2024+%281%29.pdf/23f426a6-bf69-7afc-2b23-2fbd20a9dd6c?t=1710146693196

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn