Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về Luật Đát đai ( Sửa đổi)

10:9, Thứ Sáu, 10-2-2023

/documents/39955/0/P1-2023-KH-12_0001.pdf/787b80f5-23ae-640a-503b-346be28ea756?t=1675998515709

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn